POPULARNE:

  • Polecane:

Formularz:

Usługi geodezyjne


Słowo geodezja z greckiego dosłownie oznacza podział Ziemi i jego najprostszą definicją jest to, że jest to badanie kształtu i wielkości Ziemi. Jednak ogólnie przyjętą i bardziej formalną definicją jest: "Geodezja to dyscyplina zajmująca się pomiarem Ziemi, w tym także pola grawitacyjnego, w trójwymiarowej, zmiennej w czasie przestrzeni" Definicja ta obejmuje wszystkie badania i ich techniki.

usługi geodezyjne

Jednakże geodezja jest z reguły uważana za naukę zajmującą się jedynie pomiarami dużych części powierzchni Ziemi. Podczas badania zajmuje się mniejszymi częściami, gdzie efekt krzywizny Ziemi jest minimalny i może być zignorowany. Geodezja ma również silne powiązania z geofizyką i geodynamiką. Pole grawitacyjne Ziemi wpływa na pomiary geodezyjne i określa kształt Ziemi. Zmiany w polu grawitacyjnym mogą również bardzo wiele powiedzieć geofizykom o strukturze skorupy i płaszcza Ziemi. Narzędzia geodezyjne (takie jak GPS) mogą być wykorzystywane do określania pionowych i poziomych ruchów skorupy ziemskiej, które są związane z aktywnością tektoniczną i sejsmiczną.

Usługi geodezyjne, takie jak badania, projektowanie, budowa (instalacja) i eksploatacja placów budowy są bardzo zróżnicowane i nazywają się geodezją budowlaną.

Badanie geodezyjne pomaga określić dokładną lokalizację poszczególnych punktów, które należy zastosować do planu, modelu cyfrowego lub mapy.

Definiowanie lokalizacji punktów za pomocą geodezyjnej bazy roboczej, sieci trwale osadzonych do znaczników powierzchniowych z dokładnymi współrzędnymi w pozycji poziomej i pionowej. Ponadto usługi geodezyjne obejmują dokonywanie wytyczeń. Lokalizacje punktów wzajemnych są określane na podstawie danego rysunku, planu lub modelu cyfrowego, który ma być zastosowany na danym obszarze.

Badanie topograficzne również wchodzi w skład usług geodezyjnych. Wymaga ono zarówno poziomego, jak i pionowego obrazowania obszaru. Co więcej, badanie topograficzne opiera się na polarnej metodzie pomiaru, tj. na pomiarze kierunków i długości. W rezultacie otrzymujemy model powierzchni płaskorzeźby wykorzystywany w podstawowych etapach projektowania inżynieryjnego.

Usługi geodezyjne, dotyczące wytyczenia, obejmują:
  • Obiekty liniowe - kanały, drogi, przewody napowietrzne i podziemne itp.
  • Obiekty przestrzenne - budynki, obiekty itp.
  • Wysokość i planowane wysięgniki na potrzeby robót budowlanych.
  • Wykonywanie projektów na poziomie ulicy.
  • Określanie wysokości "zero" - transport, weryfikacja pomiarów i dokumentacja poziomów budowlanych.
  • Pomiary i weryfikacja poziomu.
  • Określanie objętości wykopalisk.
  • Wydanie protokołu pozwolenia na budowę.
  • Przygotowanie dokumentacji wykonawczej dla placu budowy (usługi geodezyjne).